ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระเป๋าจากเชือกกล้วยมัดย้อม

โดย วารี กาลศิริศิลป์, สุภา จุฬคุปต์ และ สาคร  ชลสาคร ป […]

Tags: , , , ,

Posted in: Proceedings, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระเป๋าจากเชือกกล้วยมัดย้อม