ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดนตรีไทยในระดับมัธยมศึกษา

The Study of Thai Music Learners’ Achievement in Second […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดนตรีไทยในระดับมัธยมศึกษา

ประสิทธิภาพชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่นำเสนอเนื้อหาด้วยโปรแกรมภาษา HTML และ JavaScript

Effects of Computer Instructional Package Subject Educa […]

Tags: , , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | 1 Comment »

ปัจจัยบางประการด้านจิตลักษณะที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสถิติ 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

Factors in Psychological Aspects Related to Statistics […]

Tags: , , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยบางประการด้านจิตลักษณะที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสถิติ 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นทีมแบบร่วมกันและร่วมมือ

A Comparison of Learning Achievement by means of Team C […]

Tags: , , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | 1 Comment »

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ของนักศึกษาระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยกับกลุ่มที่ไม่มีการทดสอบย่อยก่อนเรียน

A Comparison of Learning Achievement and Attitudes towa […]

Tags: , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ของนักศึกษาระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยกับกลุ่มที่ไม่มีการทดสอบย่อยก่อนเรียน

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินธุรกิจโดยวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

A Comparison of Achievements in Business Finance Using […]

Tags: , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินธุรกิจโดยวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ