ผลกระทบ

พฤติกรรมและผลกระทบในการใช้อินเตอร์เน็ตประกอบการเรียนของโรงเรียนสิงห์บุรี

Behaviours and Impacts of Using the Internet as a Learn […]

Tags: , , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมและผลกระทบในการใช้อินเตอร์เน็ตประกอบการเรียนของโรงเรียนสิงห์บุรี

พฤติกรรมการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลกระทบต่อการออม

E-business behavior affecting savings โดย นนทวัฒน์ เยาว […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลกระทบต่อการออม

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจประมูลสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Effects of Influential Factors in E-Commerce Auction โด […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

การศึกษาผลกระทบของการนำระบบ RFID มาใช้ในระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

The Impact of Applied RFID in University Library System […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การศึกษาผลกระทบของการนำระบบ RFID มาใช้ในระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต