น้ำพริงแกงไตปลาสำเร็จรูป

เครื่องกวนน้ำพริงแกงไตปลาสำเร็จรูปแบบปรับความเร็วและปริมาณแก๊ส

Velocity and Gas Adjustment Ready-made Tai-pla Curry Pa […]

Tags: ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน เครื่องกวนน้ำพริงแกงไตปลาสำเร็จรูปแบบปรับความเร็วและปริมาณแก๊ส

การศึกษาผลของบรรจุภัณฑ์และปัจจัยร่วมต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงไตปลาสำเร็จรูป

The Study on Packaging and Cofactors on the Shelf life […]

Tags: ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การศึกษาผลของบรรจุภัณฑ์และปัจจัยร่วมต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงไตปลาสำเร็จรูป