นาฏศิลป์ไทย

ผลของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันด้วยเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Results of learning activities based on cooperative ins […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน ผลของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันด้วยเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นาฏศิลป์ไทย : สื่อทางวัฒนธรรมที่มากกว่าความบันเทิง

Thai Dance : convey of cultural rather than entertainme […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน นาฏศิลป์ไทย : สื่อทางวัฒนธรรมที่มากกว่าความบันเทิง