นักศึกษา– แง่ศีลธรรมจรรยา– ไทย

การพัฒนาจริยธรรมทางวิชาชีพสัตวศาสตร์ : กรณีศึกษา – การใช้หลักสูตรจริยธรรมและสวัสดิภาพสัตว์เพื่อปรับทัศนคติต่อสัตว์ของนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์

Development of professional animal ethics : a case stud […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาจริยธรรมทางวิชาชีพสัตวศาสตร์ : กรณีศึกษา – การใช้หลักสูตรจริยธรรมและสวัสดิภาพสัตว์เพื่อปรับทัศนคติต่อสัตว์ของนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Opinions Concerning Morality of Students at Rajamangla […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี