นักท่องเที่ยว

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักในอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Behavior of the tourists on decision to choose accommod […]

Tags: , , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักในอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มฮันนีมูนและการแต่งงานและกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Tags: , ,

Posted in: Research, หน่วยงานภายนอก, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ | ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มฮันนีมูนและการแต่งงานและกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจในธุรกิจโฮมเสตย์:กรณีศึกษา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Tourism behavior affecting satisfaction of homestay bus […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจในธุรกิจโฮมเสตย์:กรณีศึกษา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดน่าน

The motivation and behaviors of Thai tourists: a case s […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดน่าน

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

Tourist Behaviors Affecting Decision on Tourist Place i […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา สามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี

ขนิษฐา แจ้งประจักษ์

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา สามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี

ความคิดเห็นต่อการจองที่พักในเกาะช้างผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

The Opinion of Foreign Tourists on Khoa Chang Accommoda […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความคิดเห็นต่อการจองที่พักในเกาะช้างผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อสินค้าที่ Premium Outlet อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

The Tourists’ Behavior on Purchasing at Premium Outlet […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อสินค้าที่ Premium Outlet อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอำเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Factors that Affect Tourists’ Satisfactions forChoosing […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอำเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปต่อการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดน้ำดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

European Tourists’ Satisfaction in Traveling General Ma […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการพักรีสอร์ทในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

The Study of Marketing Mix Factor Influencing Thai Tour […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป

Marketing Factors Influencing the Decision Making of Tr […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป

ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The Behavior of Foreign Tourists with Ayutthaya Provinc […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเปรียบเทียบพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมท่องเที่ยวโบราณสถานของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

The Comparison between Thai and Foreign Tourists’ Behav […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

พฤติกรรมการการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีของนักท่องเที่ยวชาวไทย

The Behavior of Touring the Koh Kret, Nontaburi Provinc […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 3 Comments »