ทุเรียน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ในเขตจังหวัดชุมพร

Factors affecting logistics costs for exporting durians […]

Tags: , , , , , , , , , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ในเขตจังหวัดชุมพร

ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่งออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

The relationship between internal and external factors […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่งออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

การจำแนกความสุก-แก่ของทุเรียนพันธุ์ “หมอนทอง” แบบไม่ทำลายด้วยสเปกโทรสโกปีช่วงแสงที่มองเห็นได้ที่เปลือก

By ประกิต ทิมขำ และ อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล Year 2013 Th […]

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การจำแนกความสุก-แก่ของทุเรียนพันธุ์ “หมอนทอง” แบบไม่ทำลายด้วยสเปกโทรสโกปีช่วงแสงที่มองเห็นได้ที่เปลือก

การใช้เส้นใยเปลือกทุเรียนเป็นวัสดุผสมในมอร์ต้าร์มวลเบา

Using Fiber from Durian Rind as Mixing Material in Ligh […]

Tags: , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การใช้เส้นใยเปลือกทุเรียนเป็นวัสดุผสมในมอร์ต้าร์มวลเบา