ชุดการเรียนการสอน

การพัฒนาชุดการเรียนด้วยการเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การสร้างสุขภาวะทางเพศสำหรับเยาวชน

Development of learning package with problem based lear […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาชุดการเรียนด้วยการเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การสร้างสุขภาวะทางเพศสำหรับเยาวชน