งานอุตสาหกรรม

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง พื้นฐานการหล่อลื่นในงานอุตสาหกรรมสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการในสายการผลิต

Development and evaluate the training package in basic […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง พื้นฐานการหล่อลื่นในงานอุตสาหกรรมสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการในสายการผลิต