งานประดิษฐ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซังข้าวโพดอัดขึ้นรูปเพื่องานประดิษฐ์

The Development of Forming Compressed Corn Cob Products […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซังข้าวโพดอัดขึ้นรูปเพื่องานประดิษฐ์

การพัฒนาเชือกผักบุ้งสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

Development of morning glory rope for handicraft produc […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาเชือกผักบุ้งสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

การพัฒนาดินปั้นเถ้าแกลบสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

Development of husk ash clay for craft products โดย กนก […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาดินปั้นเถ้าแกลบสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์