ค่าสัมประสิทธ์แรงเสียดทาน

การจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของสารหล่อลื่นโดยการอัดขึ้นรูปเย็นแบบไหลตามของอลูมิเนียม

Finite element simulation of lubrications of aluminum b […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของสารหล่อลื่นโดยการอัดขึ้นรูปเย็นแบบไหลตามของอลูมิเนียม