ค่าสอน

คู่มือปฎิบัติงานการเบิกจ่ายค่าสอนระดับปริญญาตรี

โดย รำไพพรรณ ศรีแจ่มดี ปี 2564 สาระสังเขป คู่มือปฏิบัติ […]

Tags: , , ,

Posted in: Work Manual, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน คู่มือปฎิบัติงานการเบิกจ่ายค่าสอนระดับปริญญาตรี

การประยุกต์ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่าสำหรับการสร้างแบบจำลองการเบิกจ่ายค่าสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์

Application of Value Chain for Modeling the Disbursemen […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การประยุกต์ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่าสำหรับการสร้างแบบจำลองการเบิกจ่ายค่าสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์