คุณภาพการบริการ

คุณภาพการให้บริการ True Wi-Fi : กรณีศึกษาลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร

Quality of True Wi-Fi Service: A Case Study of Customer […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน คุณภาพการให้บริการ True Wi-Fi : กรณีศึกษาลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร

คุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

The influence of service quality to social service busi […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน คุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

ความคาดหวัง ความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ : กรณีศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Expectation satisfaction and service quality : a case s […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความคาดหวัง ความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ : กรณีศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การปรับปรุงคุณภาพงานบริการของห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยการบูรณาการเครื่องมือวัดคุณภาพบริการ SERVQUAL และแบบจำลองของคาโนไปยัง QFD

Service quality improvement of calibration laboratory b […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การปรับปรุงคุณภาพงานบริการของห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยการบูรณาการเครื่องมือวัดคุณภาพบริการ SERVQUAL และแบบจำลองของคาโนไปยัง QFD

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการ : กรณีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

Factors affecting service : a case study of Provincial […]

Tags: ,

Posted in: Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการ : กรณีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับภาพลักษณ์ของธุรกิจกาแฟสดคอฟฟี่ ทูเดย์

Relationship between service quality and organizational […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับภาพลักษณ์ของธุรกิจกาแฟสดคอฟฟี่ ทูเดย์

ปัจจัยทางการบริหารวิชาการและคุณภาพด้านบริการของฝ่ายสนับสนุนที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ : กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

Factors on quality of academic administration and servi […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยทางการบริหารวิชาการและคุณภาพด้านบริการของฝ่ายสนับสนุนที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ : กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล

The Relationship between the Organizational Engagement […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานครบวงจรที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ : กรณีศึกษา กรีน ออโต้ เซอร์วิส

Management Efficiency of One-stop Standard Auto Service […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานครบวงจรที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ : กรณีศึกษา กรีน ออโต้ เซอร์วิส

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับภาพลักษณ์ของธุรกิจกาแฟสดคอฟฟี่ ทูเดย์

Relationship between service quality and organizational […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับภาพลักษณ์ของธุรกิจกาแฟสดคอฟฟี่ ทูเดย์

คุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐบาลในเขตจังหวัดปทุมธานี

Service Quality of General Public Hospitals in Pathum T […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน คุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐบาลในเขตจังหวัดปทุมธานี

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขตดอนเมือง

Factors affecting Satisfaction of Users in Community Ph […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขตดอนเมือง

ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์และคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของผู้ใช้บริการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

Comments Pertaining the Image and Service Quality of Pr […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์และคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของผู้ใช้บริการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

การประเมินการให้บริการด้านเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี พุทธศักราช 2550

Customer Service Assessment of Government Savings Bank, […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การประเมินการให้บริการด้านเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี พุทธศักราช 2550