คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามหลักความรู้แบบองค์รวมเรื่อง ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

The computer assisted instruction lesson according to s […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามหลักความรู้แบบองค์รวมเรื่อง ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาเลิร์นนิงออบเจ็กต์บนแท็บเล็ต เรื่อง งานประดิษฐ์ของฉันที่มีต่อผลงานสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Development of learning object on table in topic of my […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาเลิร์นนิงออบเจ็กต์บนแท็บเล็ต เรื่อง งานประดิษฐ์ของฉันที่มีต่อผลงานสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

Development of Computer Assisted Instruction on Physics […]

Tags: , , ,

Posted in: Research, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ห้องสมุดและการค้นคว้า

Computer Assisted Instruction : Library and Library Usa […]

Tags: , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ห้องสมุดและการค้นคว้า

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสื่อสารมวลชนกับการศึกษา เรื่อง แบบจำลองกระบวนการสื่อสารมวลชน

Computer Assisted Instruction : A Mass Communication an […]

Tags: , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสื่อสารมวลชนกับการศึกษา เรื่อง แบบจำลองกระบวนการสื่อสารมวลชน

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องถ่ายภาพเพื่อการสื่อความหมาย

The Development of Computer Assisted Instruction Lesson […]

Tags: ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องถ่ายภาพเพื่อการสื่อความหมาย

ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชการพระนคร ที่มีต่อการให้บริการในงานกิจการศึกษา

The Development of Computer-Assisted Instruction Progra […]

Tags: , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชการพระนคร ที่มีต่อการให้บริการในงานกิจการศึกษา

การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป

The Development of Computer-Assisted Instruction Progra […]

Tags: , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | 1 Comment »

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง มารยาทไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

A Comparative Study of Undergraduate Students’ Achievem […]

Tags: , , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง มารยาทไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน