ความหลากหลายทางพันธุกรรม

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเกิดโรคกับพืชอาศัย และความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อสาเหตุโรคราน้ำค้างของแตงกวาในภาคเหนือของประเทศไทย

A study on morphological characteristics, pathogenicity […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเกิดโรคกับพืชอาศัย และความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อสาเหตุโรคราน้ำค้างของแตงกวาในภาคเหนือของประเทศไทย