ความภักดี

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

Service Marketing Mix Factors Related to the Loyalty of […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า : กรณีศึกษา ร้านกาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Marketing service mix factors affecting customers’ loya […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า : กรณีศึกษา ร้านกาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยทางการตลาดสำหรับธุรกิจคาร์แคร์ที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี

Marketing Factors of Car Care Business Affecting Custom […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยทางการตลาดสำหรับธุรกิจคาร์แคร์ที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี

ความภักดีของผู้ชมรายการประเภทข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร

The Loyalty Levels of Audiences for TV3 News Programs i […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความภักดีของผู้ชมรายการประเภทข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร

ความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อธนาคารกรุงเทพ สาขาในห้างสรรพสินค้า ในเขตจังหวัดปทุมธานี

Customer Loyalty towards Bangkok Bank Branches at Shopp […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อธนาคารกรุงเทพ สาขาในห้างสรรพสินค้า ในเขตจังหวัดปทุมธานี

การศึกษาความภักดีของพนักงานศึกษากรณีบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด

A Study of Employees’ Organizational Commitment: ACase […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การศึกษาความภักดีของพนักงานศึกษากรณีบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด