ความพึงพอใจ–วิจัย

ความพึงพอใจของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีต่อการให้บริการของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Liberal Arts Students’ and Graduates’ Satisfaction […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีต่อการให้บริการของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ธเนศ  เรืองณรงค์, นิศากร สิงหเสนี, อุบลรัตน์ จิลลาน […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความพึงพอใจของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ที่มีต่อการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความพึงพอใจของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ที่มีต่อการบร […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ที่มีต่อการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี