ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์โอทอปของกลุ่มอาชีพพลายแก้วสร้างสรรค์เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

Distributors Satisfaction of OTOP Products : Case Study […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์โอทอปของกลุ่มอาชีพพลายแก้วสร้างสรรค์เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

Factors Affecting Satisfaction of Airports of Thailand […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

ทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการลินุกซ์อูบุนตู : กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

Attitudes and Satisfaction on Operating System Linux Ub […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการลินุกซ์อูบุนตู : กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

ความพึงพอใจในการใช้งานของพนักงานต่อระบบคลังข้อมูล กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

The Employee Satisfaction on The Information Warehouse […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจในการใช้งานของพนักงานต่อระบบคลังข้อมูล กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

วิเคราะห์ความต้องการระบบการจัดการความรู้สำหรับบุคลากร สำนักงานประกันสังคม : กรณีศึกษา สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 7

Requirement Analysis on Knowledge Management System for […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน วิเคราะห์ความต้องการระบบการจัดการความรู้สำหรับบุคลากร สำนักงานประกันสังคม : กรณีศึกษา สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 7

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบ TPS : กรณีศึกษา บริษัทไดซิน จำกัด

Factors Affecting TPS Usage Satisfaction: Case Study of […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบ TPS : กรณีศึกษา บริษัทไดซิน จำกัด

ผลของคุณภาพสภาพแวดล้อมต่อความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

Effects of Organizational Climate on Job Satisfaction a […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ผลของคุณภาพสภาพแวดล้อมต่อความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมโครงการวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรณีศึกษา วัดปัญญานันทาราม

Buddhists’ s Satisfaction of Participating in Tem […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมโครงการวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรณีศึกษา วัดปัญญานันทาราม

ความพึงพอใจในการใช้งานระบบบันทึกคะแนนและตัดเกรด กรณีศึกษา : โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

User Satisfaction with Grading Evaluation and Record Sy […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมจมูกด้วยกระดูกของตัวเองและซิลิโคน ที่คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ศัลยกรรมตกแต่งหมอคัมภีร์

Factors Influencing Satisfaction of Patients for Aesthe […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

ความพึงพอใจของอาจารย์ในระดับปริญญาตรีต่อระบบลงทะเบียนกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Contentment of the Registration System from the Raj […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของอาจารย์ในระดับปริญญาตรีต่อระบบลงทะเบียนกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐภายใต้โครงการจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

Attitudes and Satisfactions towards Government Personne […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐภายใต้โครงการจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรในกิจกรรมซิกซ์ซิกม่าของโรงงานในเขตจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียง

Factors Affecting on Employees Satisfaction of Six-Sigm […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 2 Comments »

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำระโนด

Job Satisfaction of the employees working atCharoen Pok […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 2 Comments »

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Job Satisfaction of Supports Officers in Rajamangala Un […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี