ข้าวลูกผสม

การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวโดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสม

Improvement of cytoplasmic male sterile lines of rice b […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวโดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสม