ข้าวกล้องงอก — แง่โภชนาการ

อิทธิพลของสภาวะการแช่ในสารละลายสมุนไพรไทย 4 ชนิด ต่อคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องงอก 4 พันธุ์

Effects of Soaking Conditions in 4 Thai Herb Solutions […]

Tags:

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน อิทธิพลของสภาวะการแช่ในสารละลายสมุนไพรไทย 4 ชนิด ต่อคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องงอก 4 พันธุ์