ข้าว

การวิเคราะห์การเกิดด้วงงวงข้าว (มอด) ในข้าวด้วย NIRS.

By ศรนรินทร์ ทูนไธสง และ ประสันต์ ชุ่มใจหาญ Year 2013 T […]

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์การเกิดด้วงงวงข้าว (มอด) ในข้าวด้วย NIRS.

อิทธิพลของรางปล่อยเมล็ดข้าวต่อสมรรถนะในการกะเทาะเปลือกข้าว

By ประสันต์ ชุ่มใจหาญ, ชลิศร ภูมิประสิทธิ์, อภิชาต สมผิ […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน อิทธิพลของรางปล่อยเมล็ดข้าวต่อสมรรถนะในการกะเทาะเปลือกข้าว

ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร หมู่ 5 ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

Cost and return on investment from rice farms of farmer […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

การศึกษากระบวนการผลิตและประสิทธิภาพปุ๋ยน้ำหมักต่อ การผลิตข้าวของเกษตรกรในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

A Study on Bioextract Production Process and Its Effect […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษากระบวนการผลิตและประสิทธิภาพปุ๋ยน้ำหมักต่อ การผลิตข้าวของเกษตรกรในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

การวิจัยวิธีการตรวจสอบการปลอมปนข้าวเพื่อการส่งออก

Research for contamination rice detection methodology โ […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การวิจัยวิธีการตรวจสอบการปลอมปนข้าวเพื่อการส่งออก