ข่า

ผลของประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยและผงของสมุนไพรจากพืช 4 ชนิด ในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) ในการเก็บรักษาข้าวกล้องอินทรีย์พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

Effect of Four Herbal Plant Volatile Oil and Powder on […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน ผลของประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยและผงของสมุนไพรจากพืช 4 ชนิด ในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) ในการเก็บรักษาข้าวกล้องอินทรีย์พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

การใช้ประโยชน์จากสารสกัดจากข่าในการป้องกันกำจัดโรคพืช

The use of extract of greater galangal[languas galanga] […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน การใช้ประโยชน์จากสารสกัดจากข่าในการป้องกันกำจัดโรคพืช

ฤทธิ์ของสารสกัดข่าต่อการยับยั้งเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ที่แยกได้จากทางเดินอาหารของไก่

ฤทธิ์ของสารสกัดข่าต่อการยับยั้งเชื่อ Salmonella spp. แล […]

Tags: , , , ,

Posted in: Research, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน ฤทธิ์ของสารสกัดข่าต่อการยับยั้งเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ที่แยกได้จากทางเดินอาหารของไก่

ประสิทธิภาพของสารสกัดข่าในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังในสัตว์

Antibacterial Effects of Alpinia sp. Extracts on the Ba […]

Tags: , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน ประสิทธิภาพของสารสกัดข่าในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังในสัตว์