ขนมตาล

การศึกษาสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตขนมตาล

Study on suitable yeast strain to be used as starter fo […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตขนมตาล

การเก็บรักษาเนื้อตาลสุกโดยการลดค่า Aw ร่วมกับการแช่แข็งเพื่อใช้ในการทำขนมตาล

Preservation of Ripe Palmyrah Fruit Pulp by Reducing Aw […]

Tags: , , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การเก็บรักษาเนื้อตาลสุกโดยการลดค่า Aw ร่วมกับการแช่แข็งเพื่อใช้ในการทำขนมตาล