การให้บริการ

ภาพลักษณ์ การให้บริการที่มีต่อผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกของบริษัท อีสท์ วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Effects of service image on consumers in eastern region […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ภาพลักษณ์ การให้บริการที่มีต่อผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกของบริษัท อีสท์ วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ความพึงพอใจของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีต่อการให้บริการของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Liberal Arts Students’ and Graduates’ Satisfaction […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีต่อการให้บริการของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ธเนศ  เรืองณรงค์, นิศากร สิงหเสนี, อุบลรัตน์ จิลลาน […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การวัดคุณภาพการให้บริการลูกค้าหอพักอาร์เอสแมนชั่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การวัดคุณภาพการให้บริการลูกค้าหอพักอาร์เอสแมนชั่น อำเภอ […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การวัดคุณภาพการให้บริการลูกค้าหอพักอาร์เอสแมนชั่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

คุณภาพการให้บริการของสำนักงานคณบดีที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการกรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Service Quality of the Office of Dean toward the Custom […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน คุณภาพการให้บริการของสำนักงานคณบดีที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการกรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการรับบริการของศูนย์บริการทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลบางนา

Increase the Satisfaction of True Corporation Customer […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการรับบริการของศูนย์บริการทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลบางนา

ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการให้บริการของ ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) สาขาที่เปิดทำการในศูนย์การค้า ในเขตกรุงเทพมหานครนอกเวลาทำการและในวันหยุดราชการ

Customer Opinions on Service of Krung Thai Bank PLC Sho […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการให้บริการของ ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) สาขาที่เปิดทำการในศูนย์การค้า ในเขตกรุงเทพมหานครนอกเวลาทำการและในวันหยุดราชการ

การเพิ่มความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่ลูกค้าในศูนย์บริการคาร์แคร์ของบริษัท บุญประสงค์ ออโต้ แคร์ จำกัด สาขาเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

Increase Customer Satisfaction to Car Care Service at B […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การเพิ่มความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่ลูกค้าในศูนย์บริการคาร์แคร์ของบริษัท บุญประสงค์ ออโต้ แคร์ จำกัด สาขาเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการศูนย์บริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

The Study of Customers’ Expectation and Satisfaction on […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการศูนย์บริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Customers’Satisfaction with Services of the Printing Ho […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการโตโยต้า ในจังหวัดปทุมธานี

The Impact of Job-Related Factors on Serviced Quality o […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

การประเมินการให้บริการด้านเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี พุทธศักราช 2550

Customer Service Assessment of Government Savings Bank, […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การประเมินการให้บริการด้านเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี พุทธศักราช 2550

ความคาดหวังของผู้ประกันตนที่ต้องการได้รับจากการบริการของโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร

Expectation of Social Security Fund Insurance Member to […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความคาดหวังของผู้ประกันตนที่ต้องการได้รับจากการบริการของโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยการเลือกใช้ผู้ให้บริการภายนอก ด้านการให้บริการโลจิสติกส์โดยบุคคลที่ 3 ประเภทควบคุมอุณหภูมิ ในอุตสาหกรรมอาหาร

Factors Used in Selecting Outsource Provider Based on T […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยการเลือกใช้ผู้ให้บริการภายนอก ด้านการให้บริการโลจิสติกส์โดยบุคคลที่ 3 ประเภทควบคุมอุณหภูมิ ในอุตสาหกรรมอาหาร