การเลือกใช้บริการ

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ำ ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

Marketing Service Mix Factors (7Ps) Affecting Customers […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ำ ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการบริษัทรับเหมางานระบบประกอบอาคารในกรุงเทพมหานคร

Factors Influencing the Selection of Building Service C […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการบริษัทรับเหมางานระบบประกอบอาคารในกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการตรวจสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา บริษัท มัชฌิมาการบัญชีและกฎหมาย จำกัด

Factors Affecting Auditing Service in Bangkok Case Stud […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการตรวจสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา บริษัท มัชฌิมาการบัญชีและกฎหมาย จำกัด