การเลือกซื้อ

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องทำความสะอาดท่อจากต่างประเทศของอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์

Factors affecting purchasing behavior of electronics in […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องทำความสะอาดท่อจากต่างประเทศของอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์

ปัจจัยและพฤติกรรมในการเลือกซื้อโคขุนโพนยางคำของผู้ซื้อในจังหวัดสกลนคร

ปัจจัยและพฤติกรรมในการเลือกซื้อโคขุนโพนยางคำของผู้ซื้อใ […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางอีทูดี้ เฮ้าส์จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

โดย สุภามาส อินอ๊อด

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางอีทูดี้ เฮ้าส์จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องแกงสำเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย

โดย นิภาดา ตาวัน

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องแกงสำเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย

ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องเล่น MP3 ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

Marketing Factors Concerning MP3 Buying of Youths, in B […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำวนในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

Marketing Attitude that Effects Bathtub Buying Decision […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »