การเรียนการสอน

การศึกษามูลค่าทางบัญชีและกำไรทางบัญชีในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ ของกลุ่มอุตสาหกรรม บริการ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

A Study of Book Value and Earning in Relation to Stock […]

Tags:

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยเอกชน, หน่วยงานภายนอก | ปิดความเห็น บน การศึกษามูลค่าทางบัญชีและกำไรทางบัญชีในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ ของกลุ่มอุตสาหกรรม บริการ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การจัดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพของวิศวกร

Engineering Education  Management in Order to Upgrade T […]

Tags:

Posted in: Article, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การจัดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพของวิศวกร

การศึกษาเชิงประจักษ์ของประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ

An Empirical Study of International Program Efficiency […]

Tags: , , , ,

Posted in: Research, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การศึกษาเชิงประจักษ์ของประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากร ระหว่างโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Related Factor of Student Achievement of Project of […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากร ระหว่างโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มีต่อการเรียนการสอนกลุ่มวิชาพลศึกษา

Rajamangala university of technology thanyaburi student […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มีต่อการเรียนการสอนกลุ่มวิชาพลศึกษา