การเงิน

คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (กรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ)

โดย กนิษฐา สุดโต ปี 2561  สาระสังเขป ตามที่กระทรวงการคล […]

Tags: , , , ,

Posted in: Work Manual, กองคลัง (Finance Division) | ปิดความเห็น บน คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (กรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ)

คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบ GFMIS (กรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ)

โดย กนิษฐา สุดโต ปี 2561  สาระสังเขป กองคลัง สำนักงานอธ […]

Tags: , , , ,

Posted in: Work Manual, กองคลัง (Finance Division) | ปิดความเห็น บน คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบ GFMIS (กรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ)

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย: ชลธิชา  ศิริลักษณ์ ปี 2560

Tags: , ,

Posted in: Work Manual, กองนโยบายและแผน (Policy and Planning Division), รวมคู่มือปฏิบัติงาน | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การวิเคราะห์คุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะของรัฐและธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

Analysis of earnings quality and operating efficiency o […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์คุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะของรัฐและธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors affecting the decision to use mobile banking se […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัญหาการทำบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐGFMIS Web Online ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจังหวัดนครปฐม สมุทรสงครามและสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Accounting operation problems from using the Government […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัญหาการทำบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐGFMIS Web Online ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจังหวัดนครปฐม สมุทรสงครามและสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การคำนวณต้นทุนงานสั่งทำสำหรับการรับทำบัญชี เพื่อกำหนดราคารับทำบัญชี : กรณีศึกษา บริษัท ไทย บิซิเนส แอคเค้าน์ติ้ง จำกัด

Analyzing jpb order costing for accounting service sett […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การคำนวณต้นทุนงานสั่งทำสำหรับการรับทำบัญชี เพื่อกำหนดราคารับทำบัญชี : กรณีศึกษา บริษัท ไทย บิซิเนส แอคเค้าน์ติ้ง จำกัด

การรับรู้ และวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีธนาคารพาณิชย์ไทยเกี่ยวกับมา […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การรับรู้ และวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติทางการตลาดในการใช้บริการเอ็ม-แบงค์กิ้ง

Factors Affecting Decisions on Marketing of M-Banking โ […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติทางการตลาดในการใช้บริการเอ็ม-แบงค์กิ้ง

การนำระบบการบริหารการเงินการคลังรัฐด้วยอิเล็กทรอส์ GFMIS มาใช้ ของสถาบันธัญญารักษ์

Usage of Electronic Government Fiscal Management Inforn […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การนำระบบการบริหารการเงินการคลังรัฐด้วยอิเล็กทรอส์ GFMIS มาใช้ ของสถาบันธัญญารักษ์

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนเครื่องมือแพทย์เพื่อตรวจร่างกายโดยการสร้างภาพเหมือนจริงในโรงพยาบาลวิภาวดี

Analysis of Possible Financial Investment in Medical Eq […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนเครื่องมือแพทย์เพื่อตรวจร่างกายโดยการสร้างภาพเหมือนจริงในโรงพยาบาลวิภาวดี

การควบคุมภายในทางบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Internal Accounting Control of Student Loan Fund : A ca […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การควบคุมภายในทางบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Analysis of Financial Ratio by Comparing the Compan […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Relationship between Financial Ratios and Stock Price o […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 3 Comments »

นโยบายการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Policy of Government Fiscal Management Information Syst […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน นโยบายการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์