การหมักแบบกะ

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยลำต้นธูปฤาษีด้วยกรดเพื่อการผลิตเอทานอล

Study on optimum condition for acid digestion of cattai […]

Tags: , , , ,

Posted in: Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยลำต้นธูปฤาษีด้วยกรดเพื่อการผลิตเอทานอล

การศึกษากระบวนการผลิตกรดซิตริกจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมการผลิตกลูโคส

The  Study of Citric  Acid  Production from By-Product […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษากระบวนการผลิตกรดซิตริกจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมการผลิตกลูโคส

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากรากต้นธูปฤาษี

โดย ศิริพร ลุนพรม และ สิริแข พงษ์สวัสดิ์

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากรากต้นธูปฤาษี