การส่งเสริมการตลาด

โครงการศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มฮันนีมูนและการแต่งงานและกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Tags: , ,

Posted in: Research, หน่วยงานภายนอก, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ | ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มฮันนีมูนและการแต่งงานและกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดผู้ซื้อรองเท้าในเขตกรุงเทพมหานคร

Demographic factors affecting marketing mix for shoe bu […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดผู้ซื้อรองเท้าในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Markiting Promotion Factors Effective to Behavior of us […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 3 Comments »

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Marketing Factors Effecting Decision to Playing Game On […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำวนในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

Marketing Attitude that Effects Bathtub Buying Decision […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »