การศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรียน

โดย : หฤทัย  ตันกุละ ปี :  2561 บทคัดย่อ

Tags: , , , ,

Posted in: Work Manual, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรียน

คลังความรู้ออนไลน์

Online knowledge base โดย ณัฐภูมิ ชาติสุข, กิตติศักดิ์ […]

Tags: , ,

Posted in: Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน คลังความรู้ออนไลน์

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1

ฺโดย : บวรลักษณ์ ศักดิ์วิไลพร ปี : 2553

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร

Student satisfaction towards educational administration […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร

การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี

The Study of Student’s Learning Needs is Rajamangala Un […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี

การศึกษาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางด้านการเงินและพัสดุ

The Study of the Risky Performance of the Officer’s Fai […]

Tags: , , , ,

Posted in: Research | ปิดความเห็น บน การศึกษาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางด้านการเงินและพัสดุ

ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของนักศึกษาต่อการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของนักศึกษาต่อการเข้าศึกษาในระดับป […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของนักศึกษาต่อการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี

การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี

ความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการจัดการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการจัดการศึกษา ค […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน ความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการจัดการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แรงจูงใจของนักศึกษาต่อการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Motivate of students on studying a Bachelor Degree […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน แรงจูงใจของนักศึกษาต่อการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จังหวัดนครนายก

The Study of Parents’ Satisfaction in Sending Offspring […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จังหวัดนครนายก

การศึกษาภูมิปัญญาไทยการใช้น้ำผึ้งเพื่อสุขภาพ

Thai Traditional Medicine College, Rajamangala Universi […]

Tags: , ,

Posted in: Research, วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) | ปิดความเห็น บน การศึกษาภูมิปัญญาไทยการใช้น้ำผึ้งเพื่อสุขภาพ