การมองเห็น

การเห็นสีคงที่ในสภาวะการรับรู้พื้นที่ความสว่างของแสง

Color Constancy Demonstrated by Constructing  Recognize […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การเห็นสีคงที่ในสภาวะการรับรู้พื้นที่ความสว่างของแสง

อิทธิพลของความเปรียบต่างความส่องสว่างของตัวอักษรบนจอแสดงผลชนิดแอลอีดีต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุ

Effect of Luminance Contrast of Character on LED Panel […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน อิทธิพลของความเปรียบต่างความส่องสว่างของตัวอักษรบนจอแสดงผลชนิดแอลอีดีต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุ

การปรากฏสีของภาพถ่ายผ่านเครื่องมองภาพสามมิติ D-up viewer

Color appearance of photograph demonstrated by D-up vie […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การปรากฏสีของภาพถ่ายผ่านเครื่องมองภาพสามมิติ D-up viewer

ขอบเขตของสีน้ำเงินที่ยอมรับได้บนป้ายจราจร สำหรับการมองเห็นของผู้สูงอายุ

Boundary of acceptable blue color in traffic sign for e […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน ขอบเขตของสีน้ำเงินที่ยอมรับได้บนป้ายจราจร สำหรับการมองเห็นของผู้สูงอายุ

ความสว่างที่เหมาะสมของถนนสำหรับผู้สูงอายุในการมองเห็นสิ่งกีดขวางที่อยู่ภายในอุโมงค์และทางลอด

Road illuminance at underpass for detecting obstacles t […]

Tags: , , , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน ความสว่างที่เหมาะสมของถนนสำหรับผู้สูงอายุในการมองเห็นสิ่งกีดขวางที่อยู่ภายในอุโมงค์และทางลอด