การพัฒนา

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย รัชดาภรณ์ แสงศรี ปี 2561 บทคัดย่อ

Tags: , , , , , , , ,

Posted in: Work Manual, กองนโยบายและแผน (Policy and Planning Division) | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การพัฒนาและฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน : กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Development and training affecting the employee’s effic […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาและฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน : กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การพัฒนาผ้าคลุมไหล่จากผ้าทอมือกะเหรี่ยง กรณีศึกษาหมู่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินคี่ หมู่ 5 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

The Development of Shawl from Karen Hand-Woven Fabrics: […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาผ้าคลุมไหล่จากผ้าทอมือกะเหรี่ยง กรณีศึกษาหมู่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินคี่ หมู่ 5 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

การพัฒนาหุ่นทำแบบตัดสำหรับสตรีรูปร่างสมบูรณ์

The Development of dress for plus size women โดย จรัสศร […]

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาหุ่นทำแบบตัดสำหรับสตรีรูปร่างสมบูรณ์

การพัฒนาผ้าคลุมไหล่จากผ้าทอมือกะเหรี่ยงกรณีศึกษาหมู่บ้านกะเหรี่ยง-ตะเพินคี่ หมู่ 5 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุรรณบุรี

The development of shawi from karen hand-woven fabrics: […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาผ้าคลุมไหล่จากผ้าทอมือกะเหรี่ยงกรณีศึกษาหมู่บ้านกะเหรี่ยง-ตะเพินคี่ หมู่ 5 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุรรณบุรี

การพัฒนาตัวแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

The Development of Competency Strengthening Model of Ea […]

Tags: , , , , , , , , ,

Posted in: Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาตัวแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การพัฒนาและฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน: กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1(ภาคกลาง)

Development and training affecting the employee’s […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาและฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน: กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1(ภาคกลาง)

การพัฒนาอุปกรณ์กลับปกเสื้อผ้าสาเร็จรูปในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

Collar attachment development in Garment Industry โดย อ […]

Tags: , ,

Posted in: Article, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาอุปกรณ์กลับปกเสื้อผ้าสาเร็จรูปในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยีนส์ของบริษัทสุขสวัสดิ์การ์เมนท์

Suksawat Garment Jeans Development โดย ณัฐวัฒน์ จตุพัฒน […]

Tags: , ,

Posted in: Article, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยีนส์ของบริษัทสุขสวัสดิ์การ์เมนท์

การพัฒนาสูตรผสมมาสเตอร์แบทช์เพื่อใช้ในการผลิตแห-อวน

โดย สมหมาย ผิวสอาด    ณรงค์ชัย โอเจริญ    วารุณี กลิ่นไ […]

Tags: , ,

Posted in: Research, Research, Research, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology), คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาสูตรผสมมาสเตอร์แบทช์เพื่อใช้ในการผลิตแห-อวน