การผลิตบัณฑิต

การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โดย เทียมเมฆ ไชยคง ปี 2563 สาระสังเขป คู่มือปฏิบัติงานก […]

Tags: , , ,

Posted in: Work Manual, กองพัฒนานักศึกษา (Department of Student Development), รวมคู่มือปฏิบัติงาน | ปิดความเห็น บน การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Analyzing Graduate Production Costs of Rajamangala Univ […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี