การประเมินผล

งานวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย: คมกริช พุ่มเกิด ปี: 2562 สาระสังเขป การประเมินผลกา […]

Tags: , , , , , , , ,

Posted in: Job Analysis, กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division) | ปิดความเห็น บน งานวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย: นายคมกริช พุ่มเกิด ปี: 2562 สาระสังเขป คู่มือปฏิบั […]

Tags: , , , , , , , , ,

Posted in: Work Manual, กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division) | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระบบตรวจสอบการปฏิบัติราชการของบุคลากร กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Time attendance of personal case study : faculty of eng […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ระบบตรวจสอบการปฏิบัติราชการของบุคลากร กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

การประเมินผลการนำระบบบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มาใช้กับพนักงานสายปฏิบัติการคลังธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)พุทธศักราช2550

The Evaluation by Quality, Safety & Occupational He […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 6 Comments »