การบัญชี

การประยุกต์ใช้การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ได้รับ ISO14001 ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Application of environmental accounting of companies re […]

Tags:

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การประยุกต์ใช้การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ได้รับ ISO14001 ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักบัญชีด้านนโยบายบัญชีตามหลักความระมัดระวังและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Analysis of Accountant’s Opinion on the Aspects of Acco […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักบัญชีด้านนโยบายบัญชีตามหลักความระมัดระวังและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การพัฒนาระบบบัญชีสำหรับสถาบันการเงินชุมชน

Accounting System Development for Community Financial I […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาระบบบัญชีสำหรับสถาบันการเงินชุมชน

ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

Demand for Development in Accounting Knowledge for Admi […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

นโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Accounting policy toward the accounting standard no.19 […]

Tags:

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน นโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

Accrual accounting management in Mukdahan Navamintarach […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

ปัญหาการทำบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐGFMIS Web Online ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจังหวัดนครปฐม สมุทรสงครามและสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Accounting operation problems from using the Government […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัญหาการทำบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐGFMIS Web Online ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจังหวัดนครปฐม สมุทรสงครามและสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การคำนวณต้นทุนงานสั่งทำสำหรับการรับทำบัญชี เพื่อกำหนดราคารับทำบัญชี : กรณีศึกษา บริษัท ไทย บิซิเนส แอคเค้าน์ติ้ง จำกัด

Analyzing jpb order costing for accounting service sett […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การคำนวณต้นทุนงานสั่งทำสำหรับการรับทำบัญชี เพื่อกำหนดราคารับทำบัญชี : กรณีศึกษา บริษัท ไทย บิซิเนส แอคเค้าน์ติ้ง จำกัด

การประเมินระบบการควบคุมภายในทางบัญชีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาสถานศึกษาจังหวัดอ่างทอง

Internal audit evaluation of the office of the vocation […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การประเมินระบบการควบคุมภายในทางบัญชีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาสถานศึกษาจังหวัดอ่างทอง

การจัดการความรู้ของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาชีพบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาของไทยในปี พ.ศ.2551

The knowledge management of accounting teacher in Thai […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การจัดการความรู้ของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาชีพบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาของไทยในปี พ.ศ.2551

เปรียบเทียบระบบการเงินและบัญชีโรงเรียนเอกชน : ก่อนและหลังการประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

เปรียบเทียบระบบการเงินและบัญชีโรงเรียนเอกชน : ก่อนและหล […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน เปรียบเทียบระบบการเงินและบัญชีโรงเรียนเอกชน : ก่อนและหลังการประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานบัญชีด้านรายรับ : กรณีศึกษา ฝ่ายบัญชี กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Problems and Guided Solution of Operation Receipt Accou […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานบัญชีด้านรายรับ : กรณีศึกษา ฝ่ายบัญชี กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การควบคุมภายในทางบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Internal Accounting Control of Student Loan Fund : A ca […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การควบคุมภายในทางบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ในจังหวัดปทุมธานี

The Knowledge and Understanding for the Accountant on T […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ในจังหวัดปทุมธานี

การใช้บัญชีบริหารเพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดปทุมธานี

Managerial Accounting for Development Industry in Pathu […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การใช้บัญชีบริหารเพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดปทุมธานี