การบริหารองค์ความรู้ — วิจัย

การจัดการความรู้ของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาชีพบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาของไทยในปี พ.ศ.2551

The knowledge management of accounting teacher in Thai […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การจัดการความรู้ของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาชีพบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาของไทยในปี พ.ศ.2551