การบริการ

คู่มือการพัฒนาการให้บริการสถานการกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา

โดย: มนูญ ใจสุข ปี: 2561 บทคัดย่อ

Tags: , , , , ,

Posted in: Work Manual, กองพัฒนานักศึกษา (Department of Student Development) | ปิดความเห็น บน คู่มือการพัฒนาการให้บริการสถานการกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Study of Customer Satisfaction towards RMUTT Centra […]

Tags: , , , , , , , , , , ,

Posted in: Research, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) | ปิดความเห็น บน การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรื่องการบริการของอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

A development of blended training pavkages towards volu […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรื่องการบริการของอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ :กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

The performance assessmant of service:case study Suvarn […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ :กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพของการใช้บริการรถยนต์โดยสารประจำทางบริษัท ขนส่ง จำกัด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดสระบุรี

The satisfaction of customer towards bus serice quality […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพของการใช้บริการรถยนต์โดยสารประจำทางบริษัท ขนส่ง จำกัด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดสระบุรี

คุณภาพการบริการการฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียม ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์

Service quality by Hemodialysis of hospitals in Nakhon […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน คุณภาพการบริการการฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียม ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์

คุณภาพการให้บริการของตลาดรังสิตจังหวัดปทุมธานี

Service quality of Rangsit market in Pathumthani provin […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน คุณภาพการให้บริการของตลาดรังสิตจังหวัดปทุมธานี

ประเมินคุณภาพการบริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวัดกระบี่

ประเมินคุณภาพการบริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในจั […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน ประเมินคุณภาพการบริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวัดกระบี่

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้ความสำคัญกับปัจจัยทางการตลาด : กรณีศึกษา บริษัทเฮลท์แลนด์

Factors Influencing The Focus on Market Factors : A Cas […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

คุณภาพการให้บริการของธุรกิจประเภทสปาจังหวัดปทุมธานี

Service Quality of Spa Business in Pathumthani Province […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน คุณภาพการให้บริการของธุรกิจประเภทสปาจังหวัดปทุมธานี

คุณภาพการให้บริการของตลาดกลางสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี

Service Quality of Si-Mum-Muang Central Market in Pathu […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน คุณภาพการให้บริการของตลาดกลางสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี

ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ประกันตนต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

บุญเรือง โรจนศิริ

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ประกันตนต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการ บริษัท เอ แอนด์ พี (2007) จำกัด

Customer’s Satisfaction with the Service of A AND P (20 […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการ บริษัท เอ แอนด์ พี (2007) จำกัด

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อความคาดหวังของผู้มารับบริการที่ร้าน Milk Corner

Factors in the Demography Influencing the Customers&#82 […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อความคาดหวังของผู้มารับบริการที่ร้าน Milk Corner

ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้ไฟฟ้าในการรับบริการกรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Factor Affecting Attitude towards Electricity User in T […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้ไฟฟ้าในการรับบริการกรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก