การท่องเที่ยว

การผลิตเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววัดจังหวัดราชบุรี

THE CONSTRUCTION OF WEBSITE FOR PUBLIC RELATION TEMPLE […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววัดจังหวัดราชบุรี

การผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร

Advertising film for homestay at Pitak island, Chumphon […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร

โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางซ้ำ

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Tags: , ,

Posted in: Research, หน่วยงานภายนอก, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ | ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางซ้ำ

แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดน่าน

The motivation and behaviors of Thai tourists: a case s […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดน่าน

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการรับรู้ข่าวสารที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์บัวในเขตจังหวัดปทุมธานี

Tourism Behaviors and Information Awareness Affecting E […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการรับรู้ข่าวสารที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์บัวในเขตจังหวัดปทุมธานี

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนมอญสามโคก จังหวัดปทุมธานี

Factors Affecting Ecotourism Component Management of Mo […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนมอญสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศของคนไทย

Factors influencing the decision to travel overseas of […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศของคนไทย

การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี

Potential Evaluation of Cultural Tourist Attraction in […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

Factor Influenced Consideration Select Foreign Country […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 2 Comments »

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำเมืองรังสิตจังหวัดปทุมธานี

Guidelines for Development Tourism Case Study Muang Ran […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำเมืองรังสิตจังหวัดปทุมธานี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษา : บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี

Factors Affecting Thai Tourist’s Behavior: The case stu […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษา : บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี

คุณภาพการรับบริการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

The Quality of Services for the Foreign Tourists toward […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน คุณภาพการรับบริการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การรับรู้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวในตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Perception Integrated Marketing Communication Influenci […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การรับรู้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวในตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

Guideline to Develop Tourism Market at Ubonratchathani […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน แนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี