การทำเป็นเนื้อเดียวกัน

การปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของฟิล์มบริโภคได้จากไคโตซานโดยวิธีการทางกายภาพ

By มานิดา จำปาหอม, สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ สมชาติ […]

Tags: , , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของฟิล์มบริโภคได้จากไคโตซานโดยวิธีการทางกายภาพ