การตลาด — วิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการตลาดด้วยโปรแกรม SPSS

จัดทำโดย :  สลิตตา สาริบุตร ปี : 2561 บทคัดย่อ

Tags: ,

Posted in: Research, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการตลาดด้วยโปรแกรม SPSS

ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Factors Affecting Decision Making Procedures on Purchas […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล