การตลาด

เอกสารประกอบการสอน วิชา 05-211-204 การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สลิตตา สาริบุตร ปี : 2559 […]

Tags: , , ,

Posted in: Text Book, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน เอกสารประกอบการสอน วิชา 05-211-204 การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าสไตล์นันดาของผู้บริโภค

Integrated marketing communications strategies that inf […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าสไตล์นันดาของผู้บริโภค

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Marketing factors that affected reading behavior on ele […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องประดับมุกในจังหวัดพังงา

Factors influencing pearl purchasing In Phangnga provin […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องประดับมุกในจังหวัดพังงา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี

Factors Influencing Purchase Decision of the Wealthy Sl […]

Tags:

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อช่องทางการจัดจาหน่ายไวน์

The Influence of Marketing Mix Factors to Wine Distribu […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อช่องทางการจัดจาหน่ายไวน์

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อพืชสวนครัวและพืชสมุนไพร ณ ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 อ.องครักษ์ จ.นครนายก

Marketing Mix Factors Affecting Buying Behavior of Back […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อพืชสวนครัวและพืชสมุนไพร ณ ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 อ.องครักษ์ จ.นครนายก

โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางซ้ำ

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Tags: , ,

Posted in: Research, หน่วยงานภายนอก, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ | ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางซ้ำ

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑ์แมนยู ช็อปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Marketing Factors Affecting Consumer Purchasing Behavio […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑ์แมนยู ช็อปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ทัศนคติทางด้านส่วนประกอบทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แป้งแต่งหน้าแบบตลับ ของผู้บริโภคสตรีในจังหวัดปทุมธานี

Female customers’ attitudes towards marketing mix […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ทัศนคติทางด้านส่วนประกอบทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แป้งแต่งหน้าแบบตลับ ของผู้บริโภคสตรีในจังหวัดปทุมธานี

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ : กรณีศึกษา เขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี

Marketing mix factors affecting the buying choice of au […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ : กรณีศึกษา เขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแกรมมี่โกลด์

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแกรมมี่โกลด์ โดย ทิณกร เจรจา […]

Tags: , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยเอกชน | ปิดความเห็น บน กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแกรมมี่โกลด์

พฤติกรรมการใช้บริการที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการตลาด : กรณีศึกษา ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในเขตจังหวัดปทุมธานี

โดย พงศธร บูรณศิลป์

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการใช้บริการที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการตลาด : กรณีศึกษา ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในเขตจังหวัดปทุมธานี

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา สามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี

ขนิษฐา แจ้งประจักษ์

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา สามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่มีผลต่อความภักดีตราสินค้า เครื่องโทรศัพท์มือถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่มีผลต่อความภักดีต […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่มีผลต่อความภักดีตราสินค้า เครื่องโทรศัพท์มือถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร