การจัดทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน

การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจัดทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการเสนอขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

โดย รุ่งโรจน์ สุทธิสุข ปี 2651 สาระสังเขป การวิเคราะห์ […]

Tags: , ,

Posted in: Job Analysis, กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจัดทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการเสนอขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น