การจัดการเรียนการสอน — วิจัย

ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เรื่องพลเมืองดีของสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

The Result Of Blended Learning A Topic Of Civism For Pr […]

Tags:

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เรื่องพลเมืองดีของสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ 2/2549

โดย พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์ ปี 2550

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ 2/2549

ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลธัญบุรีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสื่อสนับสนุนการสอน

โดย กรธัช โฆษิตโภคิน ปี (2549)

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลธัญบุรีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสื่อสนับสนุนการสอน

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

A study of student satisfaction toward laboratory equip […]

Tags:

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์