การจัดการความรู้

หัตถกรรมจักสานไทยพวน : รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อธำรงอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

Phuen basketry handicraft : knowledge management model […]

Tags: , , , ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน หัตถกรรมจักสานไทยพวน : รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อธำรงอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เว็บแอพพลิเคชั่นการจัดการความรู้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Web application for knowledge management through mobile […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน เว็บแอพพลิเคชั่นการจัดการความรู้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

การจัดการความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในเขตภาคเหนือ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Knowledge management and job performance efficiency of […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน การจัดการความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในเขตภาคเหนือ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แบบจำลองเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมรถโดยสารไม่ประจำทาง

A causal model of transformational leadership and knowl […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน แบบจำลองเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมรถโดยสารไม่ประจำทาง

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในเขตภาคกลาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

The relationship between knowledge management and the e […]

Tags:

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในเขตภาคกลาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี

The relationship between knowledge management and learn […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี

The relationship between knowledge management and teach […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี

The relationship between the knowledge management and t […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี

การพัฒนาเว็บชุมชนนักปฏิบัติสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The development of community of practice web for underg […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาเว็บชุมชนนักปฏิบัติสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

Knowledge Management Affecting Education Effectiveness […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี

Relationships between Organization Cultures and Knowled […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี

กระบวนการจัดการความรู้ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Knowledge Management Process that Related to Personnel […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน กระบวนการจัดการความรู้ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

แบบจำลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย กล้าหาญ ณ น่าน, ฉัตรปารี อยู่เย็น, สุภาพร คูพิมาย, […]

Tags:

Posted in: การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน | ปิดความเห็น บน แบบจำลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เว็บไซต์การจัดการความรู้เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Knowledge management website for master’s thesis […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน เว็บไซต์การจัดการความรู้เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลาง

The effects of Knowledge Management on Staff’s Op […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลาง