กลยุทธ์ทางการตลาด

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจ ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุน ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

The Relationship Between Marketing Strategy and the Con […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจ ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุน ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองกับส่วนประสมทางการตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ค้าในตลาดนัดสวนจตุจักร

The Relationship between Decision Making Process for Bu […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองกับส่วนประสมทางการตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ค้าในตลาดนัดสวนจตุจักร

กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการโชห่วยในเขตกรุงเทพ

Marketing Strategies of Grocery Store in Bangkok โดย จิ […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการโชห่วยในเขตกรุงเทพ

ภูมิปัญญาเครื่องประดับเงิน : ปัญหาด้านรูปแบบในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Silver Jewelry of wisdom : The Problem of the Shape in […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน ภูมิปัญญาเครื่องประดับเงิน : ปัญหาด้านรูปแบบในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการตลาดสามชุก (ตลาดร้อยปี) จังหวัดสุพรรณบุรี

Marketing Strategy of Operators of Samchuk Market (One […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการตลาดสามชุก (ตลาดร้อยปี) จังหวัดสุพรรณบุรี

การศึกษากลยุทธ์การตลาดของบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของลูกค้าบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

The Study of Marketing Strategy of Krungthai Card Publi […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »