กฎหมาย

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง กฎหมายสื่อสารมวลชนในงานด้านมัลติมีเดีย กรณีการใช้ฟอนต์ให้ถูกลิขสิทธิ์

Infograhic production of Media law in copyright of Alph […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง กฎหมายสื่อสารมวลชนในงานด้านมัลติมีเดีย กรณีการใช้ฟอนต์ให้ถูกลิขสิทธิ์

อำนาจศาลยุติธรรมในการจำกัดสิทธิอุทธรณ์ฎีกา: ศึกษากรณีระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการไม่รับคดีซึ่งข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกาจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาพิพากษา พ.ศ. 2551

อำนาจศาลยุติธรรมในการจำกัดสิทธิอุทธรณ์ฎีกา: ศึกษากรณีระ […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยเอกชน | ปิดความเห็น บน อำนาจศาลยุติธรรมในการจำกัดสิทธิอุทธรณ์ฎีกา: ศึกษากรณีระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการไม่รับคดีซึ่งข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกาจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาพิพากษา พ.ศ. 2551

วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนี […]

Tags: , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยเอกชน | ปิดความเห็น บน วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีการแยกแยะประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ศึกษาเฉพา […]

Tags: , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยเอกชน | ปิดความเห็น บน มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีการแยกแยะประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานหญิงในภาคเกษตรกรรม

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานหญิงในภาคเกษตรกรรม โ […]

Tags: , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยเอกชน | ปิดความเห็น บน มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานหญิงในภาคเกษตรกรรม

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการประกันชีวิต

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการประกั […]

Tags: , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยเอกชน | ปิดความเห็น บน มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการประกันชีวิต

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจา […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยเอกชน | ปิดความเห็น บน มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

ผลกระทบของพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ที่เกิดจากหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาว่าด้วยสัญญาเพื่อการขนส่งของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน ค.ศ. 2009

ผลกระทบของพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบ พ.ศ […]

Tags: , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยเอกชน | ปิดความเห็น บน ผลกระทบของพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ที่เกิดจากหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาว่าด้วยสัญญาเพื่อการขนส่งของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน ค.ศ. 2009

ปัญหาในการบังคับใช้บทบัญญัติว่าด้วยการปลดจากล้มละลายโดยผลของกฎหมาย

ปัญหาในการบังคับใช้บทบัญญัติว่าด้วยการปลดจากล้มละลายโดย […]

Tags: , , , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยเอกชน | ปิดความเห็น บน ปัญหาในการบังคับใช้บทบัญญัติว่าด้วยการปลดจากล้มละลายโดยผลของกฎหมาย

ปัญหาทางกฎหมายในการประวิงการใช้เงินหรือคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต

ปัญหาทางกฎหมายในการประวิงการใช้เงินหรือคืนเบี้ยประกันภั […]

Tags: , , , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยเอกชน | ปิดความเห็น บน ปัญหาทางกฎหมายในการประวิงการใช้เงินหรือคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต

ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าตามคำพรรณนา: ศึกษาเฉพาะกรณีโฆษณาและฉลากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหา […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยเอกชน | ปิดความเห็น บน ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าตามคำพรรณนา: ศึกษาเฉพาะกรณีโฆษณาและฉลากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาแฝง: ศึกษากรณีสินค้าประเภทให้โทษ

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาแฝง: ศึกษากรณีสินค้าประเ […]

Tags: , , , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยเอกชน | ปิดความเห็น บน ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาแฝง: ศึกษากรณีสินค้าประเภทให้โทษ

ปัญหาเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน :ศึกษากรณีการลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล

ปัญหาเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน :ศึกษากรณีการล […]

Tags: , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยเอกชน | ปิดความเห็น บน ปัญหาเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน :ศึกษากรณีการลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล

ปัญหาเกี่ยวกับการทุเลาการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

ปัญหาเกี่ยวกับการทุเลาการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร โ […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยเอกชน | ปิดความเห็น บน ปัญหาเกี่ยวกับการทุเลาการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

ความเป็นภาวะวิสัยในคดีวิสามัญฆาตกรรม: ศึกษากระบวนการค้นหาความจริงในชั้นเจ้าพนักงาน

ความเป็นภาวะวิสัยในคดีวิสามัญฆาตกรรม: ศึกษากระบวนการค้น […]

Tags: , , , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยเอกชน | ปิดความเห็น บน ความเป็นภาวะวิสัยในคดีวิสามัญฆาตกรรม: ศึกษากระบวนการค้นหาความจริงในชั้นเจ้าพนักงาน