การพัฒนามาตรฐานอาชีพนักบัญชีที่ตอบสนองต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

The Development of Accountancy Occupational Standards Relevant to Business and Industry Need

โดย กุสุมา ดำพิทักษ์, มาลี จตุรัส, กิ่งกาญจน์ มูลเมือง, วาสนา ดวงดารา, เฮียง บัวไหล และนภาพร เตรียมมีฤทธิ์

ปี 2552

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรฐานอาชีพนักบัญชีที่ตอบสนองต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม” เป็นการศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นของนักบัญชีที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต้องการ และศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นจะต้องใช้จริงในการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านบัญชีในองค์กรภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก นักบัญชีที่ปฏิบัติงานจริงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และสัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านบัญชีในองค์กรธุรกิจ 5 ธุรกิจ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. ผลสำรวจจากองค์กรภาคธุรกิจอุตสาหกรรมปัจจัยสมรรถนะทางการบัญชีที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต้องการประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ การวางแผนและควบคุมการเงิน การตรวจสอบภายใน การจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการบัญชีเพื่อใช้ในการตัดสินใจ จริยธรรมของนักบัญชี และความรู้ทักษะพื้นฐานด้านบัญชีที่ต้องใช้ในการประกอบอาชีพ ปัจจัยสมรรถนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมต้องการประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ ความซื่อสัตย์รับผิดชอบต่องาน ความสามารถในการบริหาร ความรับผิดชอบสูงและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทัศนคติในการทำงาน และมีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษดี

2. สมรรถนะทางการบัญชีที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต้องการจากการสัมภาษณ์เจาะลึก 5 ธุรกิจ สอดคล้องกับผลการสำรวจจากองค์กรภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 4 สมรรถนะทางการบัญชี ได้แก่ การวางแผนและควบคุมทางการเงิน การจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางบัญชีเพื่อใช้ในการตัดสินใจจริยธรรมของนักบัญชีและความรู้ทักษะพื้นฐานด้านบัญชีที่ต้องใช้ในการประกอบอาชีพ ส่วนสมรรถนะอื่น ๆ ของนักบัญชีมี 5 สมรรถนะ คือ ความซื่อสัตย์รับผิดชอบต่องาน ความสามารถในการบริหาร ความรับผิดชอบสูงและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทัศนคติในการทำงาน และมีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษดี

3. สมรรถนะทางด้านบัญชีและสมรรถนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่นักบัญชีต้องใช้ในการปฏิบัติงานจากการสำรวจนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม พบว่าสมรรถนะทางด้านบัญชีที่นักบัญชีต้องใช้ปฏิบัติงานมี 9 สมรรถนะ คือ การตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน และการนำไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ u3616 .าษีอากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการ การจัดประเภทบัญชีและหายอดคงเหลือการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การควบคุมการจ่ายเงิน การคำนวณหาต้นทุนของสินค้า การใช้โปรแกรมบัญชีในการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ ส่วนสมรรถนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทั้งสิ้น 5 สมรรถนะ ได้แก่ การบริหารเชิงกลยุทธ์ มีวินัยใฝ่รู้และรับผิดชอบต่อสังคมบุคลิกภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและภาษาอังกฤษ และจริยธรรมในวิชาชีพ

โดยผลจากการศึกษาสมรรถนะทางด้านบัญชีที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต้องการจะมีลักษณะกว้าง ๆ ครอบคลุมเนื้อหาวิชาชีพทางบัญชี ในขณะที่สมรรถนะทางบัญชีที่นักบัญชีใช้ปฏิบัติจริงมีรายละเอียดในแต่ละสมรรถนะที่ค่อนข้างละเอียดในลักษณะปฏิบัติมากกว่า

 DOWNLOAD : การพัฒนามาตรฐานอาชีพนักบัญชีที่ตอบสนองต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

Tags: ,

Posted in Research, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)