ความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์โอทอปของกลุ่มอาชีพพลายแก้วสร้างสรรค์เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

Distributors Satisfaction of OTOP Products : Case Study of Play Keaw Creative Group OTOP Product Nong Chok District, Bangkok

โดย พรเพ็ญ เอี่ยมสอาด

ปี     2552

DOWNLOAD : Distributors Satisfaction of OTOP Products : Case Study of Play Keaw Creative Group OTOP Product Nong Chok District, Bangkok

Tags: , , ,

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)